Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Obrázek

PROVOZNÍ ŘÁD
LEZECKÉ STĚNY BIGWALL

Všichni, kteří zajišťují provoz lezecké stěny BigWall, si kladou za cíl nabídnout kvalitní podmínky ke sportu a zábavě všem návštěvníkům, od úplných začátečníků až po špičkové lezce. Abychom byli schopni tohoto cíle dosáhnout, neobejdeme se bez vaší součinnosti. Za tímto účelem byl vydán provozní řád s bezpečnostními pravidly chování, platnými pro všechny návštěvníky stěny BigWall. Každý návštěvník je při své první návštěvě stěny povinen se s provozním řádem a bezpečnostními pravidly podrobně seznámit a svým podpisem do „Knihy návštěv“ potvrdit, že všem pravidlům obsaženým v provozním řádu rozumí a považuje je za závazná.


Přejeme vám na BigWallu příjemný pobyt!


Lezecká stěna BigWall (dále jen „stěna“): sportoviště, které slouží k lezení s lanem a boulderingu.

Provozovatel: Lezecká stěna Praha, s.r.o., Pelzova 1392, 156 00 Praha 5, IČ:24246697.

Návštěvník: každá osoba, která se v době provozu stěny účastní lezení nebo jištění jiné osoby, případně se zdržuje v prostoru stěny.

Služba: službu vykonává osoba určená provozovatelem.

Prvolezec: lezec, který leze na prvním konci lana, lano zapíná do karabin postupových jištění a je jištěn zdola jističem.

Druholezec: lezec, který následuje ve výstupu nahoru prvolezce a je jištěn lanem shora.

Jistič: osoba, která provádí jištění, čímž zabraňuje potencionálnímu pádu lezce.


PRAVIDLA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA:


 1. Všichni návštěvníci stěny berou na vědomí, že lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z této aktivity. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky, včetně zachycení pádů, bezpečně ovládají.
 2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, své schopnosti a zkušenosti s lezením a jištěním. Provozovatel nedoporučuje lezení na stěně těhotným ženám a osobám se zdravotními obtížemi. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 3. Lezení na stěně je povoleno pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu ze strany provozovatele. Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat na stěnu a provozovat lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup na stěnu odepřít.
 4. Osoby mladší 15 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování bezpečnostních pravidel a odpovídá za jejich bezpečnost.
 5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu na stěnu do „Knihy návštěv“ a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Na vyžádání provozovatele resp. osoby jím zmocněné (služby) je povinen též prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Provozovatel je oprávněn zapsat do „Knihy návštěv“ číslo a název dokladu, kterým ověřil totožnost a věk návštěvníka. Osoby starší 15 let a mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na stěně samostatně pouze v případě, že předloží provozovateli písemný souhlas zákonného zástupce, v němž zákonný zástupce uvede, že souhlasí se samostatným provozováním sportovních aktivit svého dítěte na lezecké stěně BigWall, a že za něho přebírá plnou odpovědnost. Jinak mohou osoby starší 15 let a mladší 18 let na stěně provádět sportovní aktivity pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 6. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení na lezecké stěně BigWall a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.
 7. ObrázekSouhlas zákonného zástupce s lezením nezletilého (72 kB)

 8. Vedoucí kurzů jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o tom informovat službu nebo provozovatele.
 9. Veškerou odpovědnost za účastníky kurzu přebírají jeho vedoucí.
 10. Vedoucím kurzu může být pouze osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně, která má uzavřenou smlouvu o provozování lezeckých kurzů s provozovatelem stěny.
 11. Návštěvníci mají na stěně možnost si zapůjčit kvalitní, bezpečné a plně funkční sportovní vybavení výrobcem určeném k lezení. Pokud je návštěvník vybaven vlastním lezeckým vybavením, je provozovatelem dovoleno použít pouze certifikované vybavení. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.
 12. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, která je opatřena dopadištěm. Tato stěna se nachází v prvním nadzemním podlaží.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít galerii, tedy druhé nadzemní podlaží, z důvodu konání předem objednaných akcí pro uzavřenou společnost.
 14. Každý návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorech stěny čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech stěny.
 15. V prostorech lezecké stěny je přísně zakázáno kouřit a užívat návykové látky. Alkohol lze konzumovat pouze v prostoru k tomu určeném.
 16. Provozování podnikatelské činnosti v prostorech stěny je povoleno pouze se souhlasem provozovatele stěny.
 17. Zakázán je vstup se psy a jinými zvířaty.
 18. Provozovatel či služba jsou oprávněni kdykoliv vykázat ze stěny osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu včetně bezpečnostních pravidel, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či bezpečnostních pravidel na stěně dopustila opakovaně.
 19. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Důvodem je kontrola dodržování provozního řádu a bezpečnostních pravidel návštěvníky a ochrana bezpečnosti návštěvníků a ostatních osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 20. Návštěvníci svým podpisem v „Knize návštěv“ vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.
 21. Provozní řád je platný od 1. září 2013 a je závazný pro všechny návštěvníky.
 22. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provozní řád měnit a aktualizovat.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:


 • Dodržovat zásady bezpečného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.
 • Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Bouldering, tedy sólové lezení bez navázání na lano, je provozovatelem povolen výhradně na boulderingové stěně v prvním nadzemním podlaží, pod níž je instalováno dopadiště.
 • Lezení je dovoleno pouze v lezecké obuvi.
 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.
 • Je zakázáno používat lano kratší než 50 m. Volný konec lana je nutné opatřit uzlem.
 • Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoli došlo k omezení ostatních účastníků lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.
 • Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění nebo přes dvě řádně zapnuté karabiny koncového jištění.
 • Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.
 • Při jištění je přísně zakázáno věnovat se jakýmkoliv jiným činnostem, zejména telefonování, konzumaci jídla a pití apod.
 • Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.
 • Nejsou povoleny neúměrně dlouhé pády na „efekt“.
 • Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.
 • Je zakázáno upravovat stávající cesty – toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu služby.
 • Každý návštěvník je povinen ohlásit službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či službu, která jej přivolá.
 • Služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci a je povinna zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.
 • Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení na stěně, je povinen osobu, která se tohoto jednání dopustila, upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání službu.
 • Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy lezecké stěny.